P 01-10/2008 Drukuj
POSTĘPOWANIE NR P 01-10/2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ulica
Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa woj. Mazowieckie, tel 0/22/814-24-07
fax 0/22/814-24-07

Adres strony internetowej zamawiającego: www.multibiblioteka.waw.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samorządowa instytucja upowszechniania kultury posiadająca osobowość prawną.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1 Nazwa nadania zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń Biblioteki Publicznej mieszczących się przy ulicy Kuflewskiej 6 (W64, BD12) w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

demontaż istniejącego sufitu podwieszanego z płyt perforowanych na stelażu metalowym, wykonanie nowego sufitu podwieszanego na stelażu metalowym z wypełnieniem płytami
z włókien mineralnych oraz płytami g/k, demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych i wywietrzników, demontaż starych lamp oświetleniowych oraz montaż lamp oświetleniowych rastrowych w sufitach podwieszanych i nawierzchniowych w holu, wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych w pomieszczeniu adoptowanego holu, malowanie grzejników wraz z obudowami, elementów metalowych i rur instalacyjnych, wykucie wystających elementów metalowych ze ścian przed malowaniem, obudowa z płyt G/K - ( maskowanie przewodów i rur na ścianie), wykonanie ścianki z G/K w holu oraz montaż w niej drzwi płytowych, demontaż konstrukcji kratowej naświetla, wykonanie przegrody z pleksi nad ściankami z G/K jako naświetla, roboty malarskie ścian i sufitów G/K w pełnym zakresie oraz na elementach gipsowych i ścianach tynkowych gładzie gipsowe, wywiezienie gruzu oraz utylizacja lamp.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45 00 00 00-7;
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej: NIE
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej: NIE

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni od dnia zawarcia umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacje na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) Warunki udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki: Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust 1 prawa zamówień publicznych.
1). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia.
2). Posiadają wymagane prawem uprawnienia do wykonywania prac remontowych
i budowlanych.
3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Art. 24 ustawy.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
2) Aktualny wypis/ odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę kserokopia).
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24.
4) Wypełniony i podpisany kosztorys nakładczy.
5) Wykaz osób nadzoru, którzy będą uczestniczyć w zamówieniu uprawnienia osób nadzorujących, a także dokumenty świadczące o ich przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa należy dołączyć do oferty.
6) Wykaz robót (Wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) Kryteria oceny ofert
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: NIE.

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.multibiblioteka.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego pokój nr 6 w godzinach od 9.00 do 14.00.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2008r godzina 09.00. Miejsce: siedziba Zamawiającego, pokój nr 3
Oferty zostaną otwarte w:
Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Św. Wincentego 85
03-291 Warszawie w Sali Czytelni Naukowej.

w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 09.15.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:
30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)
   Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
   Załącznik nr 2 - Kosztorys nakładczy (pdf)    
   Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (doc)
   Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy (pdf)
   Załącznik nr 5 - Wzór umowy (pdf)
   Załącznik nr 6 - Wykaz osób nadzoru, którzy będą uczestniczyć w zamówieniu (pdf)
   Załącznik nr 7 - Wykaz robót (pdf)