P 02-09/2009 Drukuj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa

Zamieszczenie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ulica Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa woj. Mazowieckie,
tel 0/22/814-24-07, fax 0/22/814-24-07

Adres strony internetowej zamawiającego: www.multibiblioteka.waw.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samorządowa instytucja upowszechniania kultury posiadająca osobowość prawną.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1 Nazwa nadania zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ulicy Św. Wincentego 85

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Meble wykonywane zgodnie z projektami. Szczegółowy zakres określa: opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39 10 00 00-3
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej: NIE
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej: NIE

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni od dnia zawarcia umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacje na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) Warunki udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki: Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust 1 prawa zamówień publicznych.
1).Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2).Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia.
3).Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4).Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Art. 24 ustawy.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1).Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 2
2).Aktualny wypis/ odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę kserokopia).
3).Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 – Załącznik nr 3.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) Kryteria oceny ofert
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: NIE.

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.multibiblioteka.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego w godzinach od 9.00 do 14.00.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2009r godzina 09.00. Miejsce: siedziba Zamawiającego,
Oferty zostaną otwarte w:
Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Św. Wincentego 85
03-291 Warszawa.

w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 9.15.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

 
 

 

 
 

IBUK Libra

DKK na Targówku

 

Dyskusje na temat...

   

WPEK

wpek

Facebook

   

Instytucje

   

`