Przetarg P 01-10/2006 Drukuj
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
na modernizację oświetlenia i wykonanie sufitów podwieszonych
w filiach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
przy ul. Rembielińskiej 6a


Postępowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawą”, oraz postanowienia SIWZ.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy,
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, NIP 524-10-67-304, Regon 012425150,
tel/fax: 22 675 52 19,
2. Tryb i numer postępowania przetarg nieograniczony P 01-10/2006
3.  Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z załącznikami – www.multibiblioteka.waw.pl
4. Przedmiot niniejszego zamówienia – montaż sufitów podwieszanych i wymiana instalacji elektrycznej.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy.
7. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
7.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania prac remontowych, budowlanych i elektrycznych.
7.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ustawy.
8. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Kryterium oceny ofert – 100% cena.
11. Termin i miejsce składania ofert. Oferty należy składać do 14 listopada 2006 do godz. 11.00 w Dyrekcji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa w pokoju nr 3.
12. Termin związania ofertą – 30 dni.

 

 
 

IBUK Libra

WPEK

wpek