Przetarg P 02-11/2005 Drukuj
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

1. Przedmiot zamówienia:
dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
   (CPV 30 20 00 00-1, CPV 30 23 13 00-0, CPV 30 21 40 00-2, CPV 30 21 70 00-3)

2. Dane Zamawiającego - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy,
   ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, NIP 524-10-67-304,
   Regon 012425150, tel/fax: 22 675 52 19, www.multibiblioteka.waw.pl,
   Konto bankowe w PEKAO S.A. VI O/Warszawa, nr: 23 1240 1082 1111 0010 0351 9612
 
3. Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na pięć zadań i opisany
   szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

 
4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
 
5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:
   Małgorzata Bińkowska, p.o. Dyrektora Biblioteki, w sprawach dotyczących opisu
   przedmiotu zamówienia – Marcin Banrowski, oraz Marcin Artur Pawłowski -
   przewodniczący Komisji Przetargowej.
 
6. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

   posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami
   ustawowymi; nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ustawy z
   dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
   (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),zwanej w dalszej części Prawo zamówień
   publicznych. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
7. Inne wymagania:
zgodne z SIWZ
 
8. Termin i miejsce składania ofert
- 27 grudnia 2005 do godz. 12.00 w
   Dyrekcji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Św. Wincentego 85,
   03-291 Warszawa w pokoju nr 3 u sekretarza komisji przetargowej p. Jolanty Kazimierczuk.
 
9. Otwarcie ofert
- 27 grudnia 2005 o godz. 12.15 w Dyrekcji Biblioteki Publicznej
   w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Św. Wincentego 85 w pokoju nr 2.
 
10. Kryteria oceny:
cena - 100%
 
11. Dokumentacja przetargowa do pobrania w siedzibie Zamawiającego, koszt: 10 zł
 
 

IBUK Libra

WPEK

wpek