Przetarg P 01-08/2006 Drukuj

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
na PRACE REMONTOWE (wymiana podłóg, malowanie ścian i sufitów)
w filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
przy ul. Kondratowicza 23.


Postępowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawą”, oraz postanowienia niniejszej SIWZ.

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, NIP 524-10-67-304, Regon 012425150, tel/fax: 22 675 52 19.

2. Tryb i numer postępowania – przetarg nieograniczony P 01-08/2006.

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z załącznikami – http://www.multibiblioteka.waw.pl/

4. Przedmiot niniejszego zamówienia – prace remontowe (wymiana podłóg, malowanie ścian i sufitów).

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia – prace wykonane będą pomiędzy 16 a 30 wrzesnia 2006.

7. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

7.1 Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.

7.2 Posiadają wymagane prawem uprawnienia do wykonywania prac remontowych i budowlanych.

7.3 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7.5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ustawy.

8. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryterium oceny ofert – 100% cena.

11. Termin i miejsce składania ofert. Oferty należy składać do 25 sierpnia 2006 do godz. 9.00 w Dyrekcji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa w pokoju nr 3.

12. Termin związania ofertą – 30 dni.

 
 

IBUK Libra

WPEK

wpek