Przetarg P 02-08/2006 Drukuj
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
na  usługę dostępu do Internetu
do placówek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Postępowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej w dalszej części  „ustawą”, oraz
 postanowienia niniejszej SIWZ.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

    Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy,
    ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, NIP 524-10-67-304,
    Regon 012425150, tel/fax: 22 675 52 19

2. Tryb i numer postępowania – przetarg nieograniczony P 02-08/2006

3. Adres strony interentowej na której zamieszczona będzie SIWZ wraz z
    załącznikami
– www.multibiblioteka.waw.pl

4. Przedmiot niniejszego zamówienia – usługa dostępu do Internetu dla
    8 placówek bibliotecznych w Dzielnicy Targówek, czas trwania umowy 2 lata.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia – rozpoczęcie świadczenia usługi w ciągu 7 dni
    od podpisania umowy.

7. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

 7.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności związanej z realizacją
       przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
       takich uprawnień.

 7.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
       technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 7.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
       zamówienia.

 7.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ustawy.

8. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie
    wymagań, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.


9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryterium oceny ofert – 100% cena

11. Termin i miejsce składania ofert. Oferty należy składać do
      18 sierpnia 2006 do godz. 12.00 w Dyrekcji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek
      m.st. Warszawy, ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa w pokoju nr 3.

12. Termin związania ofertą – 30 dni. 

 
 

IBUK Libra

WPEK

wpek