P 02-10/2008 Drukuj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ulica
Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa woj. Mazowieckie, tel 0/22/814-24-07
fax 0/22/814-24-07

Adres strony internetowej zamawiającego: www.multibiblioteka.waw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samorządowa instytucja upowszechniania kultury posiadająca osobowość prawną.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1 Nazwa nadania zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku na 1 do SIWZ

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30230000-1 – Urządzenia komputerowe;
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej: NIE
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej: NIE

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni od dnia zawarcia umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.2) Warunki udziału


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki: Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust 1 prawa zamówień publicznych.
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2).Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia.
3).Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4).Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Art. 24 ustawy.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy
2) Aktualny wypis/ odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę kserokopia).
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24
4) Opracowane przez Wykonawcę załączniki do oferty zawierające szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu obejmującą, co najmniej: nazwę producenta, model, typ, parametry techniczne każdego oferowanego produktu (w przypadku komputerów i serwerów dotyczy każdego z podzespołów w przypadku oprogramowania dotyczy warunków i rodzaju licencji) oraz cenę jednostkową

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę .

IV.2) Kryteria oceny ofert
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2008r godzina 09.00. Miejsce: siedziba Zamawiającego, pokój nr 3
Oferty zostaną otwarte w:
Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Św. Wincentego 85
03-291 Warszawie w Sali Czytelni Naukowej.

w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 09.15.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 
 
 
 

IBUK Libra

WPEK

wpek