P 01-09/2007 Drukuj
Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy,
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa woj. mazowieckie,
tel 0/22/814-24-07 fax 0/22/814-24-07
Adres strony internetowej zamawiającego: www.multibiblioteka.waw.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samorządowa instytucja upowszechniania kultury posiadająca osobowość prawną

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1 Nazwa nadania zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń w placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy mieszczących się w Warszawie przy ulicy Rembielińskiej 6a (W29 i BD52).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nie przysługuje odwołanie
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakres przedmiotu zamówienia: przygotowanie pomieszczeń do prac: wyniesienie/przeniesienie regałów na książki; zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego wraz z wywiezieniem gruzu i zdjętych płytek; demontaż i montaż listew podłogowych instalacyjnych; skucie nierówności betonu; wykonanie warstw wyrównujących; przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek kamionkowych GRES; układanie płytek; montaż progów, listew i cokołów; demontaż ścianek stalowych i krat; montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych; wykonanie ścianki działowej z GK, wykonanie i montaż ścianki i drzwi wewnętrznych z PCV; przygotowanie podłoża ścian i sufitów oraz stolarki drzwiowej do malowania – między innymi demontaż wskazanych puszek i przewodów elektrycznych; zabezpieczenie podłóg i okien folia ochronną; malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian i sufitów; malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników, rur; malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej;
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot – 45 00 00 00-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej: NIE
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej: NIE
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni od dnia zawarcia umowy. Wprowadzenie na budowę nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacje na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) Warunki udziału
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Posiadają wymagane prawem uprawnienia do wykonywania prac remontowych
 i budowlanych.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ustawy.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
2. Wypełniony i podpisany kosztorys nakładczy;
3. Aktualny wypis/ odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę kserokopia);
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożone na załączonym formularzu;
5. Akceptowany i parafowany przez Wykonawcę wzór umowy;
6. Parafowany przez wykonawcę na każdej stronie Opis techniczny wykonania i odbioru robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) Kryteria oceny ofert
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: NIE.
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.multibiblioteka.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Św. Wincentego 85 03-291 Warszawa pokój nr 6 w godzinach od 8.00 do 15.00.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2007 godzina 9.00 miejsce: ul Św. Wincentego 85 Warszawa , pokój nr 3
IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
 
 
 

IBUK Libra

WPEK

wpek